کرتین وال

نمای شیشه ای کرتین وال اغلب از به هم متصل شدن پروفیلهای اختصاصی که به این منظور طراحی شده اند و اتصال آنها به سازه اصلی نما توسط براکت، جهت پوشانیدن اطراف یک حجم مورد استفاده قرار میگیرند.نحوه عملکرد این سازه به صورت مستقل یا با حرکات ساختمان همراه میگردد؛ به گونه ای که هیچ باری به ساختمان وارد نمی آورد و این عمل توسط پروفیلهای عمودی و افقی که کار میشوند، انجام میگیرد.

 نماهای شیشه ای کرتین وال را بر اساس نحوه نصب و اجرا میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

1 -سیستم استیک
2 -سیستم یونیتایز
Loading
دی ان ان